Winner Announcement of Rs. 50 Cashback on Worldlink Bill Payment!

  • By Hilltop
  • March 19, 2021

इसेवा जोनको लागि खुसीको खबर !!! आजै आफु नजिकका अथवा आफुलाई काम गर्न प्रदान गरिएको कार्य क्षेत्रमा नयाँ इसेवा एजेन्ट बनाई इसेवा चलाउन सिकाउनुहोस् र निम्न बमोजिम आम्दानी गर्नुहोस् । नगरपालिका/गाउँपालिका प्रति पोईन्ट कुल आम्दानी मासिक सकृय पोईन्ट दर्ता संख्या मासिक प्रदान गरिने प्रति पोईन्ट रकम गाउँपालिका रु.३०० १५+ रु.२५०

Hilltop
Admin